1. Jei srityse, įeinančiose į Pabaltijo valstybių sudėtį (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje Lietuvoje), įvyktų teritorinis ir politinis pertvarkymas, šiaurinė Lietuvos siena taps Vokietijos ir SSRS interesų siena. Tuo pačiu abi šalys pripažįsta Lietuvos interesus Vilniaus kraštui.
2. Jei teritorinis ir politinis pertvarkymas įvyktų Lenkijos valstybei priklausančiose srityse, Vokietijos ir SSRS interesų sferų siena eis maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.

[...] slaptas protokolas pataisomas tuo būdu, kad Lietuvos valstybės teritorija atitenka SSRS įtakos sferai […] Kai tik SSRS vyriausybė imsis ypatingų priemonių Lietuvos teritorijoje savo interesams apsaugoti, dabartinė Vokietijos ir Lietuvos siena bus ištaisyta sienos natūralumo ir paprastumo sumetimais tokiu būdu, kad Lietuvos teritorija, esanti į pietvakarius nuo linijos, pažymėtos pridedamame žemėlapyje, atiteks Vokietijai.

Lietuvos ir SSSR draugingumui sustiprinti Vilnius ir Vilniaus sritis Sovietų Sąjungos perduodami Lietuvos Respublikai <..> Lietuvos Respublika ir Sovietų Sąjunga pasižada drauge ginti Lietuvos sienas, kuriam reikalui Sovietų Sąjungai suteikiama teisė savo lėšomis laikyti <...> nustatytose Lietuvos Respublikos vietovėse griežtai apibrėžtą sovietų sausumos ir orinių ginkluotų pajėgų kiekį.

1. Kad vidaus reikalų ministeris Skučas ir saugumo departamento viršaitis Povilaitis būtų atiduoti teismui, kaip tiesiogiai kalti už provokacijos veiksmus prieš Sovietų Sąjungos įgulas Lietuvoje;
2. kad tučtuojau būtų Lietuvoje sudaryta vyriausybė, sugebanti ir norinti patikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties padorų vykdymą <…>
3. kad tučtuojau būtų patikrintas laisvas įėjimas į Lietuvos teritoriją Sovietų Sąjungos kariuomenės dalinių, kurie bus įkurdinti pačiuose svarbiausiuose Lietuvos centruose ir bus pakankamai gausūs, kad galėtų patikrinti galimumą įgyvendinti <..> savitarpio pagalbos sutartį ir užkirstų kelią provokacijos veiksmams, nukreiptiems prieš Sovietų Sąjungos įgulas Lietuvoje.