Skip to main content

Sąvokos

14 punktų programa – JAV prezidento V. Vilsono Taikos programa, kuri pateisino JAV įstojimą į Pirmąjį pasaulinį karą ir numatė pokarinio pasaulio pertvarkymo gaires.

Dancigo koridorius – Versalio sutartimi Lenkijai priskirta Vokietijos teritorijos dalis, 71 km pločio juosta, suteikusi jai priėjimą prie Baltijos jūros ir 1919–1939 m. atskyrusi Rytų Prūsiją nuo likusios Vokietijos teritorijos.

Konferencija – susitikimas (paprastai tarptautinis), skirtas tam tikriems klausimams spręsti.

Pripažinimas de jure – oficiali, teisinė valstybės ar vyriausybės pripažinimo forma.

Reparacijos – nuostolių atlyginimas pasibaigus karui, kuriuos per nustatytą laiką fiksuotomis išmokomis atlieka pralaimėjusi karą valstybė.

Tautų sąjunga – tarptautinė organizacija įkurta Paryžiaus taikos konferencijoje, sušauktoje pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui taikai pasaulyje palaikyti ir taikiai spręsti valstybių tarpusavio nesutarimus.

Versalio taikos sutartis – 1919-06-28 pasirašyta Antantės taikos sutartis su Vokietija.

Versalio sistema – Antantės su Pirmąjį pasaulinį karą pralaimėjusiomis Trilypės sąjungos šalimis sudarytų sutarčių sistema, kuri nustatė pokarinę tvarką Europoje, bet sukūrė prielaidas tarptautinių santykių aštrėjimui per visą tarpukario laikotarpį.