Skip to main content

1917

Lietuvos inteligentai, pasinaudodami Vokietijos pašlijusiais reikalais kare, kreipėsi į Vokietijos valdžią su prašymu atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Vokiečių valdžia 1917 m. rugsėjo 18–22 d. leido organizuoti Vilniaus konferenciją, kurioje buvo priimti šie nutarimai:

  • Atkurti Lietuvos demokratinę valstybę etninėmis sienomis.
  • Organizuoti Steigiamojo susirinkimo sušaukimą ir ryšių su Vokietija užmezgimą.
  • Išrinkta Lietuvos Taryba (20 asmenų) – Laikinoji Lietuvos valdžia, kurios pirmininku išrinktas Antanas Smetona.

1917 m. gruodžio 11 d. nutarimas skelbė:

  • Atkuriama Lietuvos nepriklausoma valstybė su sostine Vilniumi.
  • Nutraukiami ryšiai su visomis valstybėmis ir su kitomis tautomis.
  • Prašoma Vokietijos apsaugos ir pagalbos.
  • Su Vokietija sudaryti sąjunginiai ryšiai karo, susisiekimo, muitų ir valiutos srityse.