Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Remiantis knygos autoriaus prisiminimais, abėcėlės tvarka pateiktos devynios SSRS vadovo J. Stalino ir Lietuvos užsienio reikalų ministro J. Urbšio frazės, ištartos derybų metu. Lentelėje įrašydami frazes reikiamose vietose atkurkite šį dialogą taip, kad išeitų rišlus tekstas bei būtų loginis ryšys su abiem (prieš dialogą ir po dialogo) pateikiamomis atsiminimų knygos ištraukomis.

„Nuvažiavome apie antrą valandą nakties. Mūsų laukė tie patys asmenys. Jie pateikė mums dviejų sutarčių projektus: vieną – dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto perdavimo Lietuvai, kitą – dėl Lietuvos ir Tarybų Sąjungos savitarpio pagalbos. Antrosios sutarties projektas numato Tarybų Sąjungai teisę įvesti į Lietuvos teritoriją savo kariuomenę ir nuolat ją ten laikyti. Nepamenu tiksliai kiek, bet ne mažiau kaip 50 000.
Susipažinęs su tuo projektu, tariau:
– Bet juk tai Lietuvos okupacija!
Stalinas su Molotovu nusišypsojo. <…>“.

Iš J. Urbšio knygos Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais. V., 1988. P. 12 – 13.