Skip to main content

Sąvokos

Aneksija (lot. anexio – prijungimas) – svetimos valstybės teritorijos prijungimas prie savosios, mėginant tam suteikti teisėtumo įspūdį.

Anšliusas – 1938 m. kovo 12 d. neteisėtas (tai pažeidė Versalio taikos sutartį) Austrijos prijungimas prie nacistinės Vokietijos.

Deportacija (lot. deportatio) – ištrėmimas, nutrėmimas iš gyvenamųjų vietų politiniam režimui neparankių asmenų ar jų grupių.

Inkorporacija (lot. incorporatio – įkūnijimas) – okupuotos teritorijos įjungimas į savosios valstybės sudėtį.

„Liaudies seimas“ – taip sovietų propaganda pavadino marionetinį Lietuvos Respublikos seimą, turėjusį patvirtinti Lietuvos sovietinę aneksiją.

„Liaudies vyriausybė“ – taip sovietų propaganda pavadino žurnalisto J. Paleckio marionetinę Lietuvos vyriausybę, kurios pagrindinis uždavinys buvo parengti šalies aneksiją.

Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvai ir savitarpio pagalbos sutartis – 1939 m. spalio mėn. 10 d. pasirašyta sutartis tarp Lietuvos ir SSRS, pagal kurią Lietuva atgavo Vilnių ir Vilniaus kraštą, bet turėjo į savo teritoriją įsileisti Raudonosios armijos karines bazes.

Miuncheno sutartis (Miuncheno suokalbis) – Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos 1938 m. Miunchene pasirašyta sutartis, pagal kurią Čekoslovakija turėjo perduoti Vokietijai Sudetų sritį su visais kariniais įtvirtinimais, įmonėmis, žaliavų atsargomis ir ryšių priemonėmis.

Molotovo–Ribentropo paktas – populiarus 1939 m. rugsėjo mėn. 23 d. pasirašytos Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties, kurios slaptame protokole buvo pasidalinta Rytų Europa, pavadinimas pagal ją pasirašiusių abiejų valstybių užsienio reikalų ministrų pavardes.

Okupacija (lot. occupatio – užėmimas) – laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas ir faktiškas jos valdymas, dažniausiai vyksta karų metu.

Sovietizacija (rus. soviet – patarimas, taryba) – valstybinės valdžios įstaigų, ekonominės sanklodos ir kultūros pertvarkymas pagal SSRS modelį, vykdytas prie SSRS prijungtose šalyse, pvz., 1940–1941 m. okupuotose Baltijos valstybėse.

Ultimatumas (lot. ultimus – paskutinis) – vienos valstybės kitai pareiškiamas griežtas reikalavimas imtis nurodytų veiksmų, grasinant kariniu poveikiu, jei per nustatytą laiką tai nebus įvykdyta.

Žiemos karas – SSRS ir Suomijos karas, vykęs 1939-11-30 – 1940-03-12, jo metu Suomija apgynė savo nepriklausomybę.