Skip to main content

Sąvokos

Ateizmas (gr. atheon – bedievystė) – pažiūros, neigiančios dievų buvimą, atmetančios tikėjimą ir religiją, atsirado Apšvietos laikais ir būdingos totalitariniams komunistiniams režimams.

Enciklopedija (gr. enkyklopaideia, iš enkyklios – visuotinis ir auklėjimas) – XVIII a. pab. prancūzų švietėjų daugiatomis (35 t.) leidinys „Enciklopedija, arba Aiškinamasis mokslų, menų ir amatų žodynas“, kurio sumanytojas buvo D. Didro, o straipsnius rašė garsiausi švietėjai: K. Helvecijus, Ž. Ž. Ruso, Volteras.

Klasicizmas (lot. classicus – pavyzdinis) – XVII–XIX a. pr. Europos ir Šiaurės Amerikos meno ir literatūros kryptis, architektūros stilius, besiremiantis Antikos ir renesanso pavyzdžiais, kartais juos mėgdžiojantis.

Masonai arba frankmasonai (pranc. franc – laisvas ir maçons – mūrininkai) – slapta visuomeninė organizacija, kėlusi sau tikslą kelti dorovę, vienyti žmones broliškos meilės, lygybės, savitarpio pagalbos pagrindais, kad būtų sukurta teisinga visuomenė.

Voliuntarizmas (lot. voluntarius – savanoris, savavalis) – politika, kai sprendimus priimantis asmuo vadovaujasi tik savo įgeidžiais ir neribota valdžia.