Skip to main content

1926 m. gruodžio 17 d. perversmas

K. Griniaus valdymo laikotarpis nors ir laikomas demokratiškiausiu I Lietuvos Respublikos periodu, tačiau jis sumenkino Lietuvos valstybės prestižą piliečių akyse. Prezidentas K. Grinius ir jo bendražygiai buvo politiniai idealistai – demokratines vertybes jie kėlė aukščiau už politinės tikrovės diktuojamus iššūkius. Valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų reformos piktino patriotiškai nusiteikusius karininkus ir A. Smetonos va­dovaujamą tautininkų sąjungą. Prie pastarųjų šliejosi ir krikdemai nepatenkinti antikleri­kalinėmis valdžios priemonėmis. Lietuvoje ėmė bręsti perversmas.

1926 m. gruodžio 17 d. naktį kariuomenė užgrobė valdžią. Nors Kaune sklido gandai apie rengiamą perversmą, niekas nieko nedarė, kad užkirstų jam kelią – visi rengėsi švęsti Prezi­dento K. Griniaus šešiasdešimtmetį.

Tikrieji perversmo motyvai aiškūs tik įvertinus jį įvykdžiusių politinių jė­gų ir jų lyderių siekius:

  • perversmą įvykdę karininkai P. Plechavičius, K. Ladyga, A. Mačiuika buvo nepatenkinti pertvarkymais kariuomenėje ir aktyvesniu politiniu visuomenės gyvenimu, kurį vertino kaip anarchiją;
  • perversmui pritarė patriotinės studentų organizacijos ateitininkai ir neolituanai;
  • tautininkų sąjungos lyderiai A. Smetona ir A. Voldemaras skeptiškai vertino demokratiją, manė, kad demokratija skaldo lietuvių tautą ir ardo valstybės pamatus;
  • tautininkų sąjunga ir ypač A. Smetona buvo nusipelnę atkuriant Lietuvos valstybę, bet nepajėgė varžytis su krikdemų ir valstiečių liaudininkų partijomis;
  • užgniaužti demokratiją skatino ir kitų valstybių – Italijos, Portugalijos, Lenkijos – patirtis, diegusi mintį, kad autoritarinis valdžios pobūdis geriau sutelkia visuomenę iškilusiems iš­šūkiams spręsti.

Gruodžio 17 d. perversmas privertė Lietuvos visuomenę laikyti diktatūros egzaminą. Ketu­riolika metų trukęs A. Smetonos autoritarinis režimas dažnai vadinamas „aksomine dikta­tūra“. Šis Lietuvos istorijos laikotarpis žmonių savimonėje išliko kaip „aukso amžius“ ir tapa­tinamas su pačia nepriklausomybės idėja.