Skip to main content

1975

1975 m. buvo pasirašytas Helsinkio baigiamasis aktas. 33 Europos valstybės, JAV ir Kanada patvirtino sienas, susidariusias po Antrojo pasaulinio karo. Susitarta dėl siekio išvengti jėgos naudojimo tarpusavio konfliktiniuose santykiuose. Pasižadėta daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms. Helsinkio baigiamasis aktas neturėjo griežtos juridinės galios. Jis nereikalavo valstybių parlamentų patvirtinimo ir buvo tik deklaracija. Dokumentas rodė visų pasirašiusių valstybių pažadą orientuotis į tam tikrus principus.

Iš Helsinkio baigiamojo akto

III. Sienų neliečiamumas
Valstybės dalyvės laiko neliečiamomis visas sienas tarp Europos valstybių ir todėl jos dabar ir ateityje nemėgins jų keisti. <…>

V. Taikus ginčų sureguliavimas
Valstybės dalyvės tarpusavio ginčus spręs taikiomis priemonėmis taip, kad nekeltų grėsmės tarptautinei taikai, saugumui ir teisingumui. <…>

VII. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių,taip pat minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvės gerbimas
<…> Valstybės dalyvės, kurių teritorijoje yra tautinių mažumų, gerbs tokioms mažumoms priklausančių asmenų teisę į lygybę prieš įstatymus, teiks jiems visas galimybes faktiškai naudotis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis <…>

VIII. Lygiateisiškumas ir tautų teisė tvarkyti savo likimą
<…> Vadovaudamosi lygiateisiškumo principu ir tautų teise tvarkyti savo likimą, visos tautos visuomet turi teisę visiškai laisvai nustatyti, kada ir kaip jos nori, savo vidaus ir užsienio politinį statusą be kitų įsikišimo ir lemti savo politinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę raidą.