Skip to main content

Inteligentas

  • Nacių okupacijai buvo priešinamasi taikiai: tarėjai teikdavo memorandumus dėl vokiečių kolonizacijos, žydų naikinimo, dėl didelių pyliavų.
  • Vietos savivalda, apeidama nacių potvarkius, gelbėjo jaunimą nuo darbų Vokietijoje ir sudarė jiems sąlygas mokytis.
  • Ėjo pogrindiniai laikraščiai: „Nepriklausoma Lietuva”, „Į laisvę”, „Laisvės kovotojas”, „Pogrindžio kuntaplis”. Ypač populiarus buvo „Lietuvos Judas”, viešai demaskavęs nacių, ypač gestapo, kolaborantus.
  • Veikė daug pogrindžio organizacijų: Lietuvių frontas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos laisvės armija.
  • Visos šios grupės 1943 m. pab. susijungė į Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą – VLIK’ą, kurio pirmininku tapo Stepas Kairys.
  • Lietuvių rezistentus įkvėpė 1941 m. Atlanto chartija, žadėjusi po karo grąžinti neriklausomybę visoms okupuotoms šalims. Tikėjimas ja įkvėpė partizanų kovą prieš sovietų okupantus.